top of page
  • Writer's pictureadmin

UNITED STATES CENSUS 2020

Е. No. 367

July 14, 2020

TO ALL FAITHFUL OF THE

DIOCESE OF EASTERN AMERICA

OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

SUBJECT:  UNITED STATES CENSUS 2020

Dear brothers and sisters,

Faithful children of the Diocese of Eastern America 

and our Most Holy Serbian Orthodox Church,

We kindly remind You, once again, if you have not yet responded to the 2020 U.S. Census, you can do so at the following link https://my2020census.gov/.  The deadline to respond to the census has been extended to October 31, 2020. 

Every 10 years, a population census is conducted in America that records and collects data from all persons in the United States belonging to different religious and ethnic groups. In the last census exactly one decade ago, there were 178,000 Serbs, which we think is a far smaller number than we really are here. In order to preserve our identities, our religion, culture and customs, we must adhere to our Serbian community and show how many of us are here and to show the real number of the Serb population because the more we are, the greater our rights in this country where we reside.

Help us gain rights in Congress, make our voice heard and influence the districts we live in. Provide your children and their children with better education, better and better living conditions in the districts and states in which we reside. The distribution of the federal and state budget, which is allocated to communities according to population data and allocated to schools, public institutions, hospitals and benefits for infrastructure improvement, also depends on the population. Census results play a crucial role in the US government's allocation of funds and funds to all communities and ethnic groups. That is why it is important to show how many of us are there and to show that the Serbian community deserves the same minority rights as other ethnic communities in America.

Therefore, in our paternal concern, we appeal to all our people in the Diocese of Eastern America to fill out a form and declare themselves Serbs, and as such on behalf of all of us in the United States of America. Do not miss this opportunity that occurs once every ten years.

Who? - It is crucial that you list each household member regardless of age and residence status in America (children, babies, grandmothers,grandfathers , citizens, non-citizens) and enter "Serbian" in the origin field for each family member.

How? - The form will be sent to you by mail, email or phone call.

When? - The deadline to respond to the census has been extended to October 31, 2020.

We kindly ask you to take a few minutes to complete the form and declare yourself a Serb, thus witnessing your presence and the presence of all your household in America and helping the Serbian community to develop and get the place that belongs to it.

 With Archpastoral blessings,

+IRINEJ

 BISHOP OF EASTERN AMERICA Е. Бр. 367 

14. јул 2020. г.

ВЕРНОМ НАРОДУ БОГОМЧУВАНЕ

ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ПРЕДМЕТ:   ПОПИС СТАНОВНИШТВА У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 2020. Г. 

Драга браћо и сестре,

Верна чада Епархије источноамеричке

Наше Најсветије Српске Православне Цркве,

Овим вас све поново позивамо да се, уколико то нисте до сада учинили, одазовете Попису становништва у САД-у 2020. године путем следећег линка: https://my2020census.gov.  Рок за регистрацију је продужен до 31. октобра 2020. године.

Сваких 10 година се у Сједињеним Америчким Државама врши Попис становиштва на ком се бележе и скупљају подаци свих особа на територији поменуте земље, а које припадају различитим верским и етничким групама. На последњем попису пре тачно једну деценију, избројано је 178.000 православних Срба, за шта сматрамо да је далеко мањи број у односу на то колико нас овде заиста и има. Да бисмо сачували наш идентитет, нашу веру, културу и обичаје, морамо се чврсто држати наше српске православне заједнице, показати и приказати реално бројно стање српског становништва. Што је већи број регистрованих, то су за њих и већа права.

Помозите нам да стекнемо наша права у Конгресу, како би се наш глас могао чути и утицати на округе у којима живимо. Омогућите вашој деци и њиховој деци боље образовање, бољи живот и услове живота у окрузима и државама у којима живимо. Од броја популације зависи и подела федералног и државног буџета који се распоређује етничким заједницама према подацима о становништву и додељује школама, јавним установама, болницама и користи за побољшање инфраструктуре. Резултати са пописа становништва играју пресудну улогу у доношењу одлука о расподели средстава и фондова које додељује америчка влада свим заједницама и етничким групама. Зато је важно да прикажемо колико нас укупно има, и покажемо да српски живаљ заслужује једнака мањинска права као и остале етничке заједнице у Америци.

Стога, у Нашој очинској бризи за целокупни српски православни живаљ како у подручној Нам, богомспасаваној Епархији источноамерчкој, тако и у Сједињеним Америчким Државама, апелујемо на све вас да испуните формулар и изјасните се као Срби. Не пропустите ову прилику која се јавља једном у десет година.

Ко? – Од пресудне је важности да наведете сваког члана домаћинства без обзира на старосну доб и статус пребивања у Америци (деца, бебе, баке, деке, држављани, недржављани) и да у поље о пореклу за сваког члана породице словима упишете „Serbian“.

Како? – Формулар ће Вам стићи поштом, путем email адресе или позивом на телефон.

Када? – Попис ће се обављати до 31. октобра 2020. године. 

Учтиво вас молимо да одвојите неколико минута и испуните формулар, и изјасните се као Срби, сведочећи тиме ваше, и присуство вашег домаћинства у Америци, и помажући српској заједници да се развије и стекне место које јој припада.

С Архијерејским благословом,

+ИРИНЕЈ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ 

64 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page