top of page
  • Writer's pictureadmin

5/15/2020 Updated Directives Regarding COVID-19 (ENG+SRB)E. No. 230 May 13, 2020

TO OUR BELOVED CLERGY, MONASTICS AND FAITHFUL

OF THE GOD-PROTECTED DIOCESE OF EASTERN AMERICA

OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

RE: Guidelines for “Opening Up America Again”

As the United States of America continues to face this globally unprecedented COVID-19 pandemic, we remain fully committed to providing Archpastoral guidance throughout this crisis and fulfilling our duty to ensure the safety of all of you, our cherished clergy, monastics and faithful, and through you the communities in which we abide, while fully respecting the precepts of our Orthodox Christian Faith and the governance of this land in which we live.


As is known to you, President Trump has unveiled Guidelines for “Opening Up America Again”, a three-phased approach, which is based on the advice of public health experts. These steps are intended to assist state and local officials when reopening their economies, getting people back to work, and opening houses of worship, while continuing to protect our lives. The same may be accessed at: https://www.whitehouse.gov/openingamerica

For our considerations in helping facilitate the reopening of our churches, parish centers and monasteries, The Assembly of Canonical Orthodox Bishops in the United States of America has issued, as of this day and date, a common statement (attached), titled “Feed My Lambs”: http://www.assemblyofbishops.org/news/2020/covid19-reopening

Importantly, this document has taken into consideration all of the diverse legal restrictions among varying civil jurisdictions and recommendations from public health experts concerning the reopening of our churches, in order for the faithful to return to liturgical services and, as permissible at this time, limited social functions.

The following link will provide you with constantly updated, pertinent information to assist in facilitating the same by typing in your local parish zip code: https://script.google.com/a/macros/easterndiocese.org/s/AKfycbzDwz2l3VDJXt8P11wgI1 WfmANjgnQr6KgwNCrThG5Buz5tpLE/exec

Prior to reopening any of our parish churches or, eventually, social centers, as conditions will vary from parish to parish, you must consult with your Dean, and/or directly with your Bishop. As such, it will be critically important for our faithful, at this time, to attend only their home parish to avoid regression. All clergy and church staff must follow the applicable, preventive measures set out, before church attendance was restricted, in our Act E. No. 167 of March 13, 2020: https://www.easterndiocese.org/files/2020/20-0167.-COVID-19-Guidelines-for-EA- Diocese.pdf

Finally, and most importantly, the reopening of our churches, monasteries and social centers, and in many ways, the reopening of our life in common i.e., our communities, will be possible only through constant and fervent prayer! Therefore, it is imperative that, without exception, the Liturgical Petitions, which have been set out in our Act E. No. 169 of March 14, 2020, remain integrated in the appropriate litanies of all Divine Services, until further notice, throughout the Eastern American Diocese: https://www.easterndiocese.org/files/2020/petitions-english.pdf

These directives are to be posted on all church websites and distributed through all social media and parish mailings, electronic, or otherwise.

With Archpastoral blessings and Paternal love, Bishop of Eastern America

+ I R I N E J
Е. бр. 230 13. мај 2020.

ЉУБЉЕНОМ СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И ВЕРНИМА БОГОМЧУВАНЕ ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ПРЕДМЕТ: Упутства поводом плана ”Отварање Америке”

Будући да Сједињене Америчке Државе настављају да се суочавају са нечувеном глобалном пандемијом COVID-19, остајемо током ове кризе и даље потпуно посвећени пружању архипастирских упутстава и испуњавању Наших дужности пружања безбедности за све вас, љубљено свештенство, монаштво и верни народе, а кроз вас и заједницама у којима боравимо, поштујући притом правила наше Православне вере, као и власти ове земље у којој живимо.

Као што вам је познато, председник Трамп обелоданио је план ”Отварање Америке”, који се састоји од три корака, а израђен је у сарадњи са стручњацима за јавно здравље. Поменути кораци помоћи ће државним и локалним званичницима приликом отварања економијâ, враћања грађана на посао, отварања богослужбених места, док настављају да штите људске животе. План је могуће видети на:

https://www.whitehouse.gov/openingamerica Како бисмо олакшали поновно отварање наших цркава, парохијских сала и манастира, Сабор православних канонских епископа у Сједињеним Америчким Државама, издао је, под данашњим датумом, заједничку изјаву (у прилогу), под називом: ”Паси јагњад моја”:

Још важније, поменути документ узео је у обзир правна ограничења широм грађанских јурисдикција, као и препоруке стручњака за јавно здравље које се тичу отварања наших цркава, како би се верни могли вратити богослужењима и, уколико у овом тренутку буде дозвољено, ограниченим друштвеним активностима. Следећи линк пружиће вам ажуриране и релевантне информације уношењем поштанског броја на ком се парохија налази:

Пре отварања било које цркве или евентуално црквене сале, будући да ће се услови разликовати од парохије до парохије, неопходно је извршити консултације са Архијерејским намесником, или директно са надлежним архијерејем. Веома је важно да верни за сада похађају само своје локалне парохије, како би се избегла регресија. Сво свештенство и црквено особље дужно је пратити раније одређене превентивне мере прописане пре забране окупљања Нашим актом Е. бр. 167 од 13 марта 2020:

Напослетку, важно је знати да ће отварање наших цркава, манастира и црквених сала, али и ”отварање” нашег заједничког живота, то јест, наших заједница, бити могуће само уз помоћ сталне и усрдне молитве! Стога, неопходно је да литургијске прозбе, прослеђене у Нашем акту Е. бр. 169 од 14. марта 2020., без изузетка и до даљњега у целој Епархији источноамеричкој остану уметнуте у прописане јектеније током свих божанствених Служби: https://www.easterndiocese.org/files/2020/petitions-english.pdf Ова упутства истаћи на свим црквеним интернет страницама и разделити преко друштвених мрежа и парохијских именика, путем имејла или другачије.

Са архипастирским благословом и очинском љубављу, Епископ источноамерички + И Р И Н Е Ј


To our Most Beloved Clergy, Monastics and Faithful

of the God-protected Diocese of Eastern America

of the Serbian Orthodox Church


The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church on the basis of its official Act No. 254/1 of March 28, 2020, has issued a formal Communiqué (attached), which clearly and unambiguously states that all divine services in churches and in the open air are to be celebrated without the presence of faithful. Though this directive is put forth at the urging of the Government of Serbia, the same has already been in effect in many states in our Diocese and in the United States of America, as well as most locations throughout the world.


It is critically important that our parish communities, clergy and their faithful, as well as our monastics, do all that is within faith and reason to maintain the safety of our parishes and monasteries and those who worship therein. There can be no exception to this rule!


Therefore, the directive in the aforementioned Communiqué of the Holy Synod will be implemented, until further notice, in the God-protected Diocese of Eastern America, in tandem with relevant directives that we have issued up until the present. Painful as it is, we must be spiritually united during this unprecedented pandemic, ever heeding the words of Holy Scripture:

“If one member suffers, all suffer together with it;

if one member is honored, all rejoice together with it”

(I Cor. 12:26).

Let us all earnestly pray for better times and a radiant future, when the Sun of Righteousness will put an end to this suffering, and for the expedient restoration of Life itself.


These directives are to be posted on all church websites and distributed through all social media and parish mailing lists, electronic, or otherwise.


With Archpastoral blessings and Paternal love,

+IRINEJ

Bishop of Eastern AmericaНајљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима

Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве


Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве је својим службеним актом бр. 254/1, од 28. марта 2020. године, издао званично Саопштење (прилог), у коме се јасно и недвосмислено налаже, да се света богослужења у светим храмовима и на отвореном простору морају обављати без присуства верних. Иако је овај указ дошао на инсистирање Владе Републике Србије, исто је одавно на снази у многим државама које обухвата Епархија источноамеричка и целим Сједињеним Америчким Државама, као и у већини светских места.


Од пресудног је значаја да наше парохије, свештенство и верни народ, а тако и све наше монаштво, учине све што је у оквиру вере и разума како би одржали сигурност наших парохија и манастира и оних који се у њима моле. Не може дакле постојати изузетак од овог правила!


Стога ће до даљњег, упутствa из поменутог Саопштења Светог Архијерејског Синода, бити у потпуности спроведена у Нашој богомчуваној Епархији источноамеричкој, заједно са свим Нашим досадашњим упутствама везаним за исто.


Колико год болно било, морамо бити у јединомислију током ове безпреседанске пандемије, будно пазећи на речи Светог Писма:

„И ако страда један уд, с њим страдају сви удови;

а ако ли се један уд прославља, с њим се радују сви удови"

(I Кор.12,26).


Помолимо се усрдно за боље дане и светлију будућност, и за што скорију успоставу самога живота, када ће Сунце Правде стати у крај овој нашој патњи.

Ова упутства се морају објављивити на свим парoхијским интернет страницама и дистрибуирати преко свих друштвених медија, парохијске регуларне и електронске поште.


С Архијерејским благословом и очинском љубаљу,

+ ИРИНЕЈ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
Communique of the Holy Synod of Bishops

28. March 2020 - 21:08


Regarding the latest recommendations of the Government of Serbia, in order to suppress the spread of the COVID-19 virus, "religious services in churches and in the open air are to be performed without the presence of the faithful", with the clarification that the aim of these recommendations is a safe way of worship and the protection of public health, all the while enabling worship to continue, we inform all our clergy, monastics, and faithful that the Serbian Orthodox Church will implement these recommendations, as it has already done in those countries of the Serbian diaspora and other regions where such protective measures have been taken a few days ago. The Church will not interrupt the serving of the Divine Liturgy or cease communing the faithful, because this is a matter which cannot be debated: it is the basis of our faith in the Living God. Specifically, this means that during the services in the church there is to be a priest (or priests) with a deacon, chanter, and an altar server (according to the need and circumstance).

We urge the faithful, 65 and older, as well as those of younger in weaker health and lower immunity, to refrain from coming to church for worship in the coming days and weeks and put themselves and others at risk.

We repeat: the risk is not in Holy Communion (on the contrary, we receive it, among other things, "for the healing of soul and body"), but the real danger of the virus, unrelated to Holy Communion, is due to its recent spread everywhere, and the upcoming period has been deemed by both Chinese and our own experts as the most critical and see an increase of isolation as the only way to stop it from spreading and avoid the tragic experience in Italy and some other countries.

To our faithful we impart our paternal, pastorally responsible and loving blessing that they follow the divine services by television broadcasts and/or online, via church websites, and that they schedule with their parish priests communion at home in due time.

All other services, particularly Holy Baptism, should be postponed for a later date when the situation has been normalized, but when it is urgently needed it should be done according to the measures of the state of emergency. Funerals must be done with as few amount of people as possible.

We note particularly that we should not use church attendance as an excuse before one’s conscience and neighbors for disrespecting the measures of self-isolation. Thus, we once again call upon all our clergy, monastics, and faithful to abide by all the precepts of the state and directions regarding church life prescribed by the Holy Synod of Bishops.

From the Office of the Holy Synod of the Serbian Orthodox ChurchTo our Beloved Clergy, Monastics and Faithful of the God-protected Diocese of Eastern America

of the Serbian Orthodox Church


As the United States of America faces this globally unprecedented and rapidly changing COVID-19 pandemic, relative to our previously issued guidelines, we remain fully committed to providing Archpastoral guidance throughout this crisis and fulfilling our common duty to ensure the safety of all our clergy, monastics and faithful, and through them the communities in which we abide, while fully respecting the precepts of our Orthodox Christian Faith.


The Holy Synod of Bishops of our Serbian Orthodox Church has, among all else, noted in its recent Communiqué, that it “…calls upon all the faithful of our Church for responsibility and sobriety in this situation and urges them not to neglect the instructions of the medical services and state authorities and not to neglect or ignore the prescribed preventative measures – in one word, not to endanger themselves or others. There is no space, however, for panic and rumors.”


As such, federal, state and local government guidelines and restrictions do not allow us to congregate – either at all, or no more than groups of 10. In order for us to do our share in combatting this pandemic, we have compiled the following updated guidelines for all parishes and monasteries of the Eastern American Diocese, effective immediately and until further notice:


- We reiterate our previous call for parishes to cancel all non-liturgical activities and social functions; - The celebration of the Divine Liturgy remains an imperative for our Orthodox Christian faith and for our salvation. For in Christ, as we have noted, “we are already healed, and continually being healed through receiving Holy Communion, the very Body and Blood of Jesus Christ”. However, given these trying circumstances under which we now live, painful as it may be, beginning this Sunday, March 22, and until further notice, the Divine Liturgy will be celebrated simply by the priest, assisted by an altar server, and a chanter and, only where permitted, no more than 10 persons total at any liturgical service; - As it is Great and Holy Lent, the priest may prepare a second Lamb, as we would do for the Liturgy of Presanctified Gifts, which then can be distributed on weekdays in order to give the faithful access to the Life-Creating Mysteries of Christ, and not deprive them of the Holy Sacrament of Sacraments during these troubling times. This must, however, be done in accordance to the manner prescribed by our liturgical books; - All other liturgical services may be served in the same manner, again, as permitted by local regulations; - Funerals will be done in accordance with the guidelines established by civil authorities and industry directors; - Parishes, which incorporate technology to livestream the Divine Services, are encouraged to do so, after consulting with the Bishop or Dean regarding their proper use and distribution; - All parish and monastery churches should remain open on a scheduled basis, or by appointment, for our faithful to offer individual prayers and light candles; - All measures to ensure the thorough cleaning and sanitizing of all church facilities must continue according the standards and guidelines of the CDC and local Health Department; and - Though we are not permitted to congregate as such, we must nonetheless embrace this time as an opportunity to do all that we can to increase our care for one another, and the greater community in which we live, and bear responsibility.


His Holiness, our Serbian Patriarch Irinej, has given us a perfect example of how we are to surrender ourselves in humble obedience, by realizing the seriousness of the situation, with regard to the presence of the pandemic. As he has accepted the advice of doctors, i.e., infectologists and epidemiologists, he calls upon us to strictly adhere to the prescribed measures of protection from coronavirus. Relative to the same, he decided by his personal example, as an elderly citizen, to demonstrate how one should sacrifice and adhere to necessary restrictive measures prescribed by experts and State institutions.


Therefore, the Church presently calls upon us, as the source of blessings, to nurture us in the commandments of Christ and lead us to His Kingdom. As the Church tells us when to fast, and when not to fast, we listen and do our best to obey these instructions. In like manner, when the Church now gives us instructions, as set forth above, we listen and must do our best to obey Her directives.


Let us accept these restrictions as another, necessary, Lenten effort, another podvig for these trying times, supplementing and complementing the traditional Lenten virtues of prayer, fasting and caring for one another through almsgiving and acts of love and mercy towards those around us.


We are all truly responsible for one other, as the Venerable Silouan of Athos said, “My brother is my life.” May our Lord grant that we continue this Lenten journey, honoring His Life-giving and Saving Passion with faith and courage, as we make necessary sacrifices for the physical and spiritual well-being of all, in light of His Glorious Resurrection.


These updated directives supersede those previously posted and distributed.


With Archpastoral blessings and Paternal love,

+IRINEJ

Bishop of Eastern America


Најљубљенијем свештенству, монаштву и верним чадима Епархије источноамеричке Српске Православне Цркве


Док се Сједињене Америчке Државе суочавају са глобалном, безпреседанском, и нагло промењивом пандемијом COVID-19, у вези са Нашим, раније издатим упутствима, овим Вас обавештавамо да, у вези са поменутим, и даље остајемо посвећени пружању наших Архипастирских савета и смерница током трајања ове кризе, као и испуњавању наше заједничке дужности да осигурамо безбедност свег нашег свештенства, монаштва и верног народа, а са њима и заједницâ у којима живимо, поштујући у потпуности прописе наше свете, православне хришћанске вере.


Свети Архијерејски Синод наше Српске Православне Цркве је, између осталог, у свом недавном Саопштењу за јавност позвао „...све вернике наше Цркве на одговорност и трезвеност у овој ситуацији и апелује на њих да не пренебрегавају упутства медицинских служби и државних органа, и да не запостављају или игноришу прописане превентивне мере – једном речју, да не излажу опасности ни себе ни друге. Нема места, међутим, паници и непровереним гласинама.”


Сходно томе, смернице и ограничења савезне, државне и локалне управе, не дозвољавају нам да се окупљамо у групама са више од десет (10) особа на једном месту, ако и уопште. Да бисмо дали наш удео у борби против ове пандемије, начинили смо следеће, допуњене смернице за све парохије и манастире Епархије источноамеричке, које на снагу ступају одмах, и трају до даљњег:


- Понављамо Наш претходни позив да парoхије откажу све нелитургијске идруштвене активности; - Служење Свете Божанствене Литургије остаје императив наше православне хришћанске вере и нашег спасења. Јер смо у Христу, као што то раније напоменусмо, „већ исцељени, и бивамо непрестано исцеливани примањем Свете тајне Причешћа, самог Тела и Крви Господа нашег Исуса Христа“. Међутим, с обзиром на отежавајуће околности у којима тренутно живимо, колико год то било болно, почевши од недеље, 22. марта, 2020. године па до даљњег, Свете Литургије ће служити свештеник уз помоћ чтеца и појца, а само тамо где је то дозвољено, укупна бројка од 10 особа на било којој од литургијских служби је дозвољена; - Како се и даље налазимо у светим данима Часнога поста, свештеник може припремити други Агнец, као што то чинимо за Литургију Пређеосвећених Дарова, који се затим може расподелити у току седмице да би верницима биле доступне, Свете и Животворне Тајне Христове, те да на тај начин не остану лишени причешћивања Тајном над Тајнама у овом времену искушења. То се, међутим, мора чинити у складу са прописима црквеног типика; - Све остале литургијске службе се могу служити се на исти начин, онако како дозвољавају локалнa правила; - Сахране ће се обављати у складу са упутствима издатим од стране цивилнихвласти и управитеља дотичних институција; - Подстичу се парохије које користе технологију за јавни пренос светих богослужења, да након консултације са надлежним архијерејем или намесником у вези њихове правилне употребе, исто и чине; - Све парохијске и манастирске цркве треба да остану отворене по редовном распореду или по заказивању, за молитве верника и паљење свећа; - Све мере да се осигура темељна дезинфекција и чишћење свих црквених објеката, морају се наставити у складу са стандардима и смерницама CDC и  локалног Одељења за здравље; и - Иако нам, по наведеном моделу, није дозвољено да се окупљамо,ово време морамо схватити и прихватити као прилику да учинимо све што можемо како   бисмо увећали нашу бригу једних за друге, за ширу заједницу у којој живимо и   одговорност коју сносимо.


Његова Светост, Патријарх српски Г. Иринеј, дао нам је савршени пример како, схватајући озбиљност ситуације, и сам излази у сусрет молбама лекара инфектолога и епидемиолога када је у питању пандемија, те позива све нас да се строго придржавамо прописаних мера заштите од корона вируса. С тим у вези, одлучио је да својим личним примером, као грађанин старије животне доби, покаже како се треба жртвовати и придржавати неопходних рестриктивних мера које прописују медицински стручњаци и државни органи.


Због тога нас Црква, као извор свих благослова, сада позива на негу Христовим заповестима, и на пут у Његово Царство. Када нам Црква говори када треба постити, а када не постити, ми слушамо и дајемо све од себе да се придржавамо тих упутстава. Исто тако, када нам Црква даје одређена упутства, као она горе наведена, ми слушамо и трудимо се да дамо све од себе како би се придржавали Њених упутстава.


Зато прихватимо ова ограничења као још један, насушни подвиг поста, још један подвиг у времену искушења, допуњавајући и надопуњавајући древне врлине молитве, поста и бриге једни другима кроз милосрђе и дела љубави и милости према онима око нас.


И заиста, као што каже преподобни Силуан Светогорски, сви смо одговорни једни за друге: „Мој брат је мој живот.“ Нека нам сведобри Господ подари снаге да наставимо ово наше путешествије кроз Часни пост, прослављајаћи Његово Животворно и Спасоносно Страдање са вером и храброшћу, за време док чинимо насушне жртве за духовно и физичко благостање свих, у светлу Његовог Славног Васкрсења.


Ова допуњена упутства су замена за она претходно објављена и дистрибуирана.


С Архијерејским благословом и очинском љубаљу,

+ИРИНЕЈ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ


DOWNLOADS:

GREAT LENTEN SERVICES AND PRECAUTIONARY MEASURES (Serbian | English)


PETITIONS CONCERNING THE COVID-19 PANDEMIC


520 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page